วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำแหน่งครู ด้วยเงินงบประมาณประเภทเงินรายได้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำแหน่งครู จำนวน 6 อัตรา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำแหน่งครู จำนวน 6 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร ทั้งนี้ คุณวุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาต้องเป็นคุณวุฒิที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) พิจารณารับรองคุณวุฒิ กรณีผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
อัตราเงินเดือนเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกำหนด
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบแข่งขัน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565 ณ  งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น 
และจะปิดประกาศการรับสมัครดังกล่าวทาง www.lru.ac.th หรือ โทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์042 – 835224 ต่อ 41135 หรือ 41115

<< อ่านประกาศ>>