วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
ข่าวประกวดราคา

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบสมรรถภาพทางกาย  จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบสมรรถภาพทางกาย  จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

 ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ในระหว่างวันที่อังคาร  23 มิถุนายน 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 28  มิถุนายน 2565 (3 วันทำการ) ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้โดยส่งข้อมูลมาทาง

(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th หรือ
(2) โทร. 042-808016 หรือ
(3) โทรสาร 0-4281-1143

1.ประกาศประกวดราคาสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบสมรรถภาพทางกาย  จำนวน 1 ชุด  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบสมรรถภาพทางกาย  จำนวน 1 ชุด   >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
3.คุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดทดสอบสมรรถภาพทางกาย  จำนวน 1 ชุด  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
4.ราคากลาง บก.06 ครุภัณฑ์ชุดทดสอบสมรรถภาพทางกาย  จำนวน 1 ชุด  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<