ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 1,643,200 .- บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)  ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,765,006.45 บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันหกบาทสี่สิบห้าสตางค์) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาและยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2564  ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2564  และยื่นเสนอราคาในวันที่ 28 ธันวาคม 2564

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2564

1.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย จำนวน 1 ชุด  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย จำนวน 1 ชุด   >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
3.คุณลักษณะซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย จำนวน 1 ชุด  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
4.ราคากลาง บก.06 ซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย   จำนวน 1 ชุด >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<