ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครสมาชิกสมทบกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครสมาชิกสมทบกองทุนสวัสดิการและ สวัสดิภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อคุ้มครองสมาชิกสมทบตามเจตนารมณ์ของกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา พ.ศ.2557
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 และข้อ 12 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา พ.ศ.2557 ประกอบกับข้อ 8 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายเงิน การเข้าเป็นสมาชิกสมทบกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพ ของนักศึกษา พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564 จึงประกาศการรับสมัครสมาชิกสมทบกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษาไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้มีผลบังคับในปีการศึกษา 2565
ข้อ 2 ผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
(2) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
(3) พนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
(4) ลูกจ้างประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
(5) พนักงานโรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
(6) ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
(7) ลูกจ้างรายวัน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
(8) นักศึกษาภาคบัณฑิต สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
(9) นักศึกษาภาคพิเศษ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ข้อ 3 ผู้มีความประสงค์จะสมัครสามารถรับใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วยตนเองได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานคณะ/สำนัก และสำนักงานศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
ในกรณีที่ไม่สามารถรับใบสมัครด้วยตนเองได้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.lru.ac.th และ www.std.lru.ac.th
ข้อ 4 เมื่อกรอกใบสมัครพร้อมกับแนบเอกสารและหลักฐานในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบตามข้อ 5 แล้ว ให้ผู้มีความประสงค์สมัครเป็นสมาชิกสมทบ ยื่นใบสมัคร เอกสารและหลักฐานในการสมัครพร้อมกับนำเงินค่าสมัครจำนวน 150 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มาสมัครเป็นสมาชิกสมทบได้ระหว่างวันที่ 10 – 31 สิงหาคม 2565 ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 4 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และสำนักงาน ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น  โดยผู้สมัครจะมีสถานสภาพเป็นสมาชิกสมทบในกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา เมื่อได้ชำระเงินที่งานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรืองานการเงิน สำนักงานผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

<< อ่านประกาศ>>
<< ใบสมัคร>>