ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก

ด้วยกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ตามมาตรา 20 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงให้มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ดังนี้
1. คุณสมบัติ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก มีคุณสมบัติดังนี้
1.1 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม
1.2 เป็นนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนวิชาการ
1.3 มีความรู้เข้าใจระบบ ธรรมชาติ และศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1.4 มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1.5 ไม่เป็นคณาจารย์ประจำ ข้าราชการพลเรือน และพนักงานของรัฐในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1.6 สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของสภาวิชาการ
2. วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
2.1 ให้คณาจารย์ประจำเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ตามมาตรา 20 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตามใบเสนอชื่อที่มหาวิทยาลัยกำหนด ณ งานธุรการและสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยผู้ที่เสนอชื่อจะต้องเสนอชื่อด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
2.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะนำรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้ง จำนวน 5 รายชื่อ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2547 ข้อ 7 (2)

<< อ่านประกาศ >>
<<ใบเสนอชื่อ>>