ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 1 อัตรา และได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 แล้วนั้น
อาศัยอำนาจตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) โดยให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

<< อ่านประกาศ>>