วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะดำเนินการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน TOEIC (Test of English for International Communication) เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียนที่จำเป็นต่อการทำงาน และการเรียนการสอน
จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีรายละเอียดต่อไปนี้
1. รายละเอียดการทดสอบ
1.1 มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับอาจารย์ในการสอบ
1.2 มหาวิทยาลัยจัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบระหว่างวันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 21,22,28 และ 29 มกราคม 2566
1.3 กำหนดสอบ วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าสอบเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่ม 1 สอบเวลา 09.00 – 12.00 น. จำนวน 60 คน
กลุ่ม 2 สอบเวลา 13.00 – 16.00 น. จำนวน 60 คน

<<อ่านประกาศ>>