ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการที่คณะแต่งตั้งเพื่อรับทุนโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ 0251/2562 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถด้านภาษา และเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ เป็นระยะเวลา 30 วัน ระหว่างเดือน เมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ 0067/2563 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เรื่อง เปลี่ยนแปลงการให้ทุนโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการที่คณะแต่งตั้ง เพื่อรับทุนโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

<<<อ่านประกาศ>>>