วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กำหนดการให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 – 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา        2559 – 2560 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยให้บัณฑิตสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะผ่านระบบออนไลน์ www.lru.ac.th ตามกระบวนการในระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทิน ซึ่งกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการให้บริการและวัดตัว (พร้อมชำระเงิน) ชุดครุยวิทยฐานะ ดังนี้

การดำเนินการ
วัน / เดือน/ ปี
จองชุดครุยวิทยฐานะ ผ่านระบบออนไลน์ www.lru.ac.th
14 สิงหาคม – 18 กันยายน 2562
วิธีการชำระเงิน ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท ผู้ชำระเป็นผู้รับผิดชอบ
14 สิงหาคม – 18 กันยายน 2562

  ในการนี้  ขอให้บัณฑิตชำระเงินในวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด ตามอัตราให้บริการชุดครุยวิทยฐานะ     ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายการ
จำนวนเงิน
1. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.1  ค่าเช่าชุดครุย    
1.2  ค่าประกันชุดครุย  
 
1,500  บาท
1,000  บาท
รวมชำระ
2,500  บาท
2. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีความประสงค์เช่าซื้อชุดครุย  
2,500  บาท
3. อัตราค่าตัดชุดครุยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี    
3,000  บาท

ทั้งนี้ ให้บัณฑิตทุกคนต้องปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ โทร. 0-4280-8000 ต่อ 51151 หรือ 095-6498655

>>อ่านประกาศ<<

>>ระบบจองชุดครุย<<