ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และคณาจารย์ประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาคารชุด ครั้งที่ 1/2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีอาคารชุดเพื่อจัดเป็นสวัสดิการให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และคณาจารย์ประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าพักอาศัย ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและการบริหารอาคารชุด และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) มหาวิทยาลัย จึงประกาศห้องพักอาคารชุดว่าง เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และคณาจารย์ประจำ ที่สนใจยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัย ดังนี้

<<อ่านประกาศ>>