วันพุธ, ตุลาคม 4, 2023
Latest:
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์การวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้ง เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้ ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ดำเนินการสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์การวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ ตามบัญชีรายชื่อดังแนบท้ายประกาศนี้       001  นายนราธร ยืนยั่ง

<< อ่านประกาศ>>