วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ประกาศผลการคัดเลือกโครงการพัฒนานักศึกษา สู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยให้นักศึกษาที่มีสิทธิ์รับทุนมารายงานตัวแล้วนั้น เนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกลำดับสำรองเพื่อรับสิทธิ์แทนผู้สละสิทธิ์ ดังต่อไปนี้
1. Fooyin University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ทุนประเภทที่ 2
นางสาวกมลวรรณ สุวรรณเหลา รับสิทธิ์แทน นางสาวจิตรนภา ศรีวงศ์
2. Sentral College Penang สหพันรัฐมาเลเซีย ทุนประเภทที่ 2 จำนวน 2 ทุน
ไม่มีผู้รับทุน
3. Idea English Education สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ทุนประเภทที่ 2 จำนวน 2 ทุน
นางสาวชนิสรา สุจันทร์ รับสิทธิ์แทน นางสาวพลอยไพลิน ฮาดวิเศษ
ดังนั้น ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัว ณ งานวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ภาษา ชั้น 5 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ภายในวันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ถ้าพ้นกำหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิ์รับทุนดังกล่าว

<<อ่านประกาศ>>