ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รายชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดให้มีโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถด้านภาษา และเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ และเพื่อให้การดำเนินการตามโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

<<อ่านประกาศ>>