ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การรับสมัคร และคัดเลือกนักศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถด้านภาษา และเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ช่วงระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2567 นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกและรายชื่อลำดับสำรอง เพื่อรับทุนโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ดังนี้

<<อ่านประกาศ>>