ข่าวประกวดราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอริบเงินประกันสัญญาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จ้งหวัดเลย จำนวน 85,000.-บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เนื่องจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชนฑกานต์ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง เลขที่ 36/2564 ข้อ 17 และ ข้อ 19 เป็นรายได้ตามมาตรา 377 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 

>>อ่านรายบะเอียดเพิ่มเติม<<