ข่าวกิจกรรม โครงการ

มรภ.เลย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ว่าด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ว่าด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โดยรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงาน หลังพิธีเปิด ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรยายพิเศษ การพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา สู่คุณภาพการผลิตครูฐานสมรรถนะ”

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีโรงเรียนเครือข่ายร่วมผลิตครูคุณภาพ จำนวน 119 โรงเรียน ร่วมมือกับคณะครุศาสตร์ผลิตและพัฒนาครูคุณภาพ ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ด้านการวิจัยและด้านวิชาการ และศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีส่วนร่วมในการนิเทศติดตามการทำงานของครูพี่เลี้ยง ในโรงเรียน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ในขั้นศึกษาบทบาทหน้าที่ครู ในชั้นปีที่ 2 เป็นขั้นปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครู ชั้นปีที่ 3 เป็นขั้นปฏิบัติการสอน และในชั้นปีที่ 4 เป็นขั้นฝึกความเป็นครูมืออาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวว่า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดทำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรครูคุณภาพ อิงสมรรถนะ เริ่มรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 จำนวน 16 หลักสูตร โดยมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แบบ School-Integrated Learning หรือ SIL จัดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชาชีพครูในทุกชั้นปี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนที่ 2 จำนวน 90 ชั่วโมง ให้นักศึกษารอบรู้งานในบทบาทหน้าที่ครู นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนที่ 2 จำนวน 90 ชั่วโมง ให้นักศึกษาปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครู นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนที่ 2 จำนวน 90 ชั่วโมง ให้นักศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติการสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตลอดปีการศึกษา จำนวน 1,080 ชั่วโมง ให้นักศึกษามีความเป็นครูมืออาชีพ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เพื่อให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนด คณะครุศาสตร์ ได้เชิญผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมเป็นสถาบันเครือข่ายผลิตครูคุณภาพ และสร้างความร่วมมือในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ด้านการวิจัย ด้านวิชาการ และด้านการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่ครุสภากำหนด เป็นครูที่มีทั้งจรรยาบรรณ จิตวิญญาณความเป็นครู เก่งด้านวิชาการ ด้านการสอน และสามารถทำงานกับชุมชนได้ และมีคุณลักษณะ มีความรู้และทักษะศตวรรษ 21 รวมถึงสมรรถนะบัณฑิตครู 17 สมรรถนะของกลุ่มราชภัฏ

ในปีการศึกษา 2566 มีสถาบันร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน 124 สถาบัน มีศึกษาธิการจังหวัดเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เลย หนองบัวลำภู โรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รวมทั้งสิ้น จำนวน 119 โรงเรียน และมีนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 620 คน

การลงนามความร่วมมือ จัดภายในหอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ถ่ายภาพที่ระลึก 1 ถ่ายภาพที่ระลึก 2 พิธีเปิด การแสดงจากนักศึกษาทุนครูรักษ์ถิ่น การบรรยายพิเศษ พิธีลงนามความร่วมมือ

ลงข่าวทางเดลินิวส์ออนไลน์

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi