ข่าวกิจกรรม โครงการ

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านจัดการเรียนรู้ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มรภ.เลย 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค นายกสภามหาวิทยลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 08.45 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลือบุตรนาค นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ มี รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมโครงการเต็มห้องประชุม

การบรรยายแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในทศวรรษหน้า โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธ์ุ สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การบรรยายแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในทศวรรษหน้า โดยศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม และอดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จนครปฐม

การจัดโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi