ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

ราชภัฏลำปางศึกษาดูงานบริหารโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นราชภัฏเลย

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการดบีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ศึกษาดูงานบริหารโครงการวิจัย

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนายการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.รุ่งกานต์ อินทรวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในโครงการวิจัยการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ได้พูดคุยแลกเปลี่ยน ณ ห้องประชุมสภาชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi