วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่ 4 กันยายน 2566 และขอให้คณาจารย์ประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ยกเว้นผู้ที่มาช่วยราชการ ตรวจสอบรายชื่อ หากไม่ปรากฏรายชื่อหรือรายชื่อไม่ถูกต้องให้แจ้งคณะกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภายในวันที่ 11 – 12 กันยายน 2566 นั้น
คณะกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับแจ้งให้แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อให้การดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 และมาตรา 16 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงประกาศแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สังกัดคณะครุศาสตร์ ลำดับที่ 18 จากเดิม นางสาวกัณย์ณพัชร์ อินทจันทร์ แก้ไขเป็น นางสาวกัณย์ณพัชร อินทจันทร์

<<อ่านประกาศ>>