ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2555 และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ 0086/2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จึงออกประกาศการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ดังนี้
1. ตำแหน่งผู้อำนวยการฯ ที่สรรหา
1.1 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
2. คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฯ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2555 ข้อ 5 ดังนี้
2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2.2 ได้ปฏิบัติงานหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2.3 มีคุณธรรมและจริยธรรมทางการบริหาร
2.4 มีความสามารถและประสบการณ์ ความสามารถทางวิชาการในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องตามลักษณะของส่วนราชการที่ดำเนินการสรรหา
2.5 มีความเข้าใจวิสัยทัศน์ในการพัฒนา และนโยบายของมหาวิทยาลัย
2.6 มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและเล็งเห็นความสำคัญของกิจการส่วนราชการ
2.7 มีความสามารถด้านการบริหารและประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.8 เป็นที่ยอมรับในหน่วยงาน และสามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของส่วนราชการ
2.9 อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควรและเหมาะสมกับลักษณะของส่วนราชการอื่นๆ
3. การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
การสมัคร จากบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. กำหนดวันรับสมัคร ระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.
5. สถานที่รับสมัคร ห้องงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
6. วิธีการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัคร พร้อมประวัติ ผลงาน นโยบาย และแผนพัฒนาส่วนราชการ (ด้วยตนเอง) ในระหว่าง 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.
7. ผู้มีสิทธิสมัคร ได้แก่ บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2555

<< อ่านประกาศ>>
<< ใบสมัคร>>
<< แบบประวัติแบบประวัติ>>