ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

รับราชโองการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดพิธีรับราชโองการแต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และพิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์

วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดพิธีรับสนองพระราชโองการแต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยวาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เชิญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณวุฒิของมหาวิทยาลยัยราชภัฏเลย นำไปวางไว้ที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดกรวย เครื่องราชสักการะ ถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ขึ้นรับประกาศสานักนายกรัฐมนตรี มี พลตำรวจโทบุญเลิศ ใจประดิษฐ์ นายประสงค์ สุรียธนาภาส พันเอก ประเสริฐ์ สิงขรเขียว นายปรีชา ประเทพา พลตำรวจตรี สันติ ไทยเสถียร นายสัมฤิทธิ์ สุภามา นายหาญชัย อัมภาผล ว่าที่ร้อยตรี อัมรินทร์ อินทร์อยู่ นาวอาภรณ์รัตน์ สานทัศนานันท์ นายอุดม พิริยสิวห์ แบะนายอุดม อุกฤษฎ์ดุษฎี ตามลำดับ

ต่อมาเวลา08.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจัดพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาแด่พระราชวชิรสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง) รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อ่านประกาศสดุดีเกียรติคุณ ต่อมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อัญเชิญพานปริญญาบัตรพานชุดครุยวิทยฐานะ และพานสูจิบัตร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบ รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เชิญพานปริญญาบัตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เชิญพานชุดครุยวิทยฐานะ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เชิญพานสูจิบัตร ยืนเบื้องหน้าพระราชวชิรสุธี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถวายปริญญาบัตร ชุดครุยวิทยฐานะ และสูจิบัตรแด่พระราชวชิรสุธี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา พระราชวชิรสุธี กล่าวสัมโมทนียกถา แลพถ่ายภาพรวมพิธี

พิธีจัด ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพรับสนองราชโองการ เชิญประกาศ เริ่มประกอบพิธี กรรมการสภาเข้ารับประกาศแต่งตั้ง ถ่ายภาพรวม

คลิกชมภาพมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต เริ่มประกอบพิธี ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต พระราชวชิรสุธีกล่าวสัมโมทนียกถา ถ่ายภาพรวม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi