วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยทางเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยทางเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ขุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)  วงเงินงบประมาณ 3,535,280 บาท  ราคากลางของงานซื้อในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,535,280 บาท  ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา 13.30 น. ถึง 16.30 น. ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2566  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ  www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 16พฤษภาคม 2566

  1. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงประสิทธิภาพ >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
  2. เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงประสิทธิภาพ >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
  3. คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
  4. แบบ บก.06 >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<