ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 520,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 510,400 บาท  (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาและยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 และยื่นเสนอราคาในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2563

 

1.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<
3.คุณลักษณะของครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<
4.เอกสารราคากลาง บก.06  >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<