ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รับสมัครนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2567

ด้วยในปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะเปิดให้บริการหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาภาคปกติ จำนวน 3 หอพัก ได้แก่ หอพักหญิงจันทน์ผา
หอพักชายภูหลวง และหอพักชายภูหอ
ดังนั้น เพื่อให้การบริการด้านที่พักแก่นักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ประกอบกับข้อ 12 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2567 ดังนี้
ข้อ 1 หอพักที่เปิดรับสมัคร
(1) หอพักหญิงจันทน์ผา
(2) หอพักชายภูหลวง
(3) หอพักชายภูหอ
การสมัครเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ให้นักศึกษาผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมส่งเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง เพื่อยืนยันการเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่งานหอพักนักศึกษา ห้องสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

<<อ่านประกาศ>>
<<ใบสมัคร>>