วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ 0043/2564 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี ดังนี้
1. ตำแหน่งคณบดีที่สรรหา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 ข้อ 5 ดังนี้
2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2.2 ได้ทำการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
2.3 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความยุติธรรม
2.4 มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ สามารถบริหารจัดการให้เกิดความก้าวหน้าแก่หน่วยงาน
2.5 มีความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ทางวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
2.6 มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการบริหาร ซื่อสัตย์ สุจริต และมีความรับผิดชอบ
2.7 มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานในระดับบุคคลและระดับหน่วยงานได้เป็นอย่างดี
3. การได้มาซึ่งรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี
3.1 การรับสมัครทั่วไป โดยให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีส่งใบสมัคร พร้อมประวัติผลงาน นโยบาย และแผนพัฒนาคณะต่อคณะกรรมการสรรหาตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการกำหนด
3.2 การเสนอชื่อ โดยบุคลากรในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี จำนวนไม่เกินสามชื่อต่อคณะกรรมการสรรหาตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการกำหนด
4. วิธีการสมัครและเสนอชื่อ มีวิธีการดังนี้
4.1 การสมัคร ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมส่งประวัติ ผลงาน นโยบาย และแผนพัฒนาคณะ ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกำหนด ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
4.2 การเสนอชื่อ ผู้เสนอชื่อจะต้องมายื่นใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี ด้วยตนเอง โดยได้รับความยินยอมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
5. สถานที่รับสมัครและเสนอชื่อ ณ ห้องงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
6. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และผู้ได้รับการเสนอชื่อตามข้อ 2 ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 และในกรณีผู้ที่ถูกเสนอชื่อที่ยังไม่มีประวัติผลงาน นโยบาย และแผนพัฒนาคณะ ให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังงานการประชุมและกิจการสภาฯ ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

<< อ่านประกาศ>>
<< ใบสมัคร>>
<< แบบประวัติแบบประวัติ>>
<< ใบเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี>>