ข่าวประกวดราคา

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างสระว่ายน้ำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย    จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding)”

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างสระว่ายน้ำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย    จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding)”

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษรในระหว่างวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่  ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗  (๓ วันทำการ)  ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ โดยสามารถวิจารณ์เสนอแนะ ได้ ๓ ช่องทาง ดังนี้

(๑) E-mail Address : inven@lru.ac.th
(๒) โทรสาร ๐-๔๒๘๑-๑๑๔๓
(๓) ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ

  1. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
  2. ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
  3. แบบรูปรายการงานจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
  4. บก.01 ราคากลางงานจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<

 

หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดของร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ได้ที่เว็บไซต์