ข่าวประกวดราคา

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง SC115 – SC116 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง SC115 – SC116 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)” 

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ในระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่  ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗  (๓ วันทำการ) ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ โดยสามารถวิจารณ์เสนอแนะ ได้ ๓ ช่องทาง ดังนี้

(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th
(2) โทรสาร ๐-๔๒๘๑-๑๑๔๓
(3) ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ

1.ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง SC115 – SC116 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ >> ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
2.ร้างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง SC115 – SC116 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ >> ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
3.แบบรูปรายการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง SC115 – SC116 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  >> ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
4.ราคากลาง บก.๐1 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง SC115 – SC116 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  >> ดูเอกสารเพิ่มเติม<<