ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง SC๑๑๕-SC๑๑๖ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้อง SC๑๑๕-SC๑๑๖ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน   ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางงานก่อสร้าง ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๑๒,๐๐๐.๐๐  บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผ่านทางอีเมล์ inven@lru.ac.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.lru.ac.th หรือ www.gprocuremen.go.th และwww.gprocurement.go.th ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

 

1.ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้อง SC๑๑๕-SC๑๑๖ >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<

2.เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้อง SC๑๑๕-SC๑๑๖ >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<