รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 โดยอนุโลม ดังนี้
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  
1.1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. หน้าที่ความรับผิดชอบ
2.1 งานด้านพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประสานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตรายวิชาบริหารจัดการข้อสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป จัดทำประกาศ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาศึกษาทั่วไป จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอน
2.2 งานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซด์ จัดทำและดูแลฐานข้อมูลของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ประสางานบุคคลทั้งภายในและภาบนอกเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3 งานด้านบริการด้านวิชาการ บริการวัสดุอุปกรณ์ สื่อโสตฯ ที่ใช้ในการเรียนการสอนประสานงานกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานวิชาการ
2.4 งานด้านการประกันคุณภาพ จัดทำเอกสารด้านการประกันคุณภาพ รายงานการประเมินหน่วยงาน และประสานงานกับบุคลากรเพื่อจัดทำประกันคุณภาพ
2.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบแข่งขัน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 13 สิงหาคม 2562 ณ  งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น  และจะปิดประกาศการรับสมัครดังกล่าว ณ ป้ายประกาศอาคารเรียนรวม 8 ชั้นและทาง www.lru.ac.th หรือ โทรสอบถามได้ที่ 042 – 835224 ต่อ 41115 หรือ 42111

>> อ่านประกาศ<<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *