ข่าวกิจกรรม โครงการ

ประกาศรายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2562 และกำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศรายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2562

บัณฑิต รุ่นที่ 1
ฝึกซ้อมวันที่ วันที่ 7- 8 ตุลาคม 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 – 17.00 น.
บัณฑิต ปริญญาเอก ปริญญาโท บัณฑิต ค.บ. บัณฑิต วท.บ.
คลิกอ่านรายชื่อบัณฑิต

รายชื่อบัณฑิต รุ่นที่ 2
ฝึกซ้อมวันที่ วันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 – 17.00 น.
บัณฑิต ศศ.บ. บัณฑิต บธ.บ. บัณฑิต รป.บ. บัณฑิต น.บ. บัณฑิต ทล.บ. บัณฑิต ศ.บ. บัณฑิต นศ.บ. บัณฑิต ศป.บ.
คลิิกอ่านรายชื่อบัณฑิต


คลิกอ่านกำหนดการฝึกซ้อม

การจองชุดครุย สำหรับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คลิกอ่านรายละเอียด


kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi