ข่าวกิจกรรม โครงการ

โครงการ เมืองแห่งพลังงานโซล่าเซลล์


เมืองแห่งพลังงานโซล่าเซลล์ โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อการวิจัยและพัฒนาในการใช้งาน การปฏิบัติงานและการกำกับดูแล ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ความตระหนักและมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า

โดยมีดำเนินการอบรม 2 หลักสูตร มี หลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาการออกแบบ คำนวณ ติดตั้ง และซ่อมบำรุงระบบโซลาร์เซลล์ สำหรับช่างไฟฟ้า และหลักสูตรการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สำหรับสมาร์ทฟาร์ม สำหรับโรงเรียนที่สนใจเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานทดแทนโซลาร์เซลล์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ ทักษะ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านระบบโซลาร์เซลล์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

ผู้สนใจสามารถเข้าไปติดตามและชมการดำเนินโครงการดังกล่าวได้เพจ https://www.facebook.com/solarcityproject

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi