ข่าวกิจกรรม โครงการ

มรภ.เลย ประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2565 สร้างนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินเชิง แก้วก่า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรายได้และสิทธิประโยชน์ กล่าวเปิดกิจกรรมการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) มีทีมนักศึกษาเข้าร่วมประกวด 5 ทีม

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยร่วมกับธนาคารออมสิน จัดการแข่งขันกิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจาปี 2565 ภายใต้ โครงการสร้างผู้ปร ะกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) มีทีมนักศึกษาเข้าร่วมประกวด 5 ทีม ประกอบด้วย ทีมที่ 1 ทีมฟิสิกส์ ทีมที่ 2 ทีมยกระดับกระบวนการแปรรูปข้าวเกรียบด้วงมะพร้าวด้วยตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ทีมที่ 3 ทีม Lemony good health good life ทีมที่ 4 ทีมน้าพริกปลานิลพาเพลิน ทีมที่ 5 ทีมกิมจิแก้วมังกร นำเสนอแนวการประกอบธุรกิจ ช่องทางการตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ ห้อง LRU Co-Working Space By Startup ชั้น 1 อาคารสหวิทยาการ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพการประกวด

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi