มรภ.เลย ประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2565 สร้างนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินเชิง แก้วก่า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรายได้และสิทธิประโยชน์ กล่าวเปิดกิจกรรมการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) มีทีมนักศึกษาเข้าร่วมประกวด 5 ทีม

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยร่วมกับธนาคารออมสิน จัดการแข่งขันกิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจาปี 2565 ภายใต้ โครงการสร้างผู้ปร ะกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) มีทีมนักศึกษาเข้าร่วมประกวด 5 ทีม ประกอบด้วย ทีมที่ 1 ทีมฟิสิกส์ ทีมที่ 2 ทีมยกระดับกระบวนการแปรรูปข้าวเกรียบด้วงมะพร้าวด้วยตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ทีมที่ 3 ทีม Lemony good health good life ทีมที่ 4 ทีมน้าพริกปลานิลพาเพลิน ทีมที่ 5 ทีมกิมจิแก้วมังกร นำเสนอแนวการประกอบธุรกิจ ช่องทางการตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ ห้อง LRU Co-Working Space By Startup ชั้น 1 อาคารสหวิทยาการ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพการประกวด

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi

简体中文Englishไทย