ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป (แก้ไขเพิ่มเติม)

      ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
จึงให้ยกเลิกความในข้อ 7  แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป และให้ใช้ข้อความนี้แทน
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบแข่งขันและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา  สถานที่สอบและกำหนดการสอบ  ดังนี้

ลำดับที่

รายการ

วัน/เดือน/ปี

หมายเหตุ

1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ     

14 สิงหาคม 2562

ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

2

สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ

23 สิงหาคม 2562

3

ประกาศผลสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ

26 สิงหาคม 2562

4

สอบสัมภาษณ์

28 สิงหาคม 2562

5

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

29 สิงหาคม 2562

6

รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน

2  กันยายน 2562

>>อ่านประกาศ<<