ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ สังกัดงานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 ตุลาคม 2566 ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) งานบริหาร งานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น หรือยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ซึ่งจะยึดวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นหลัก ทั้งนี้ สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่เว็บไซต์ www.lru.ac.th โดยจ่าหน้าซองถึง งานบริหารงานบุคคล (สมัครสอบ) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 ตุลาคม 2566 โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 981 – 2 – 72489 – 3 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 042 – 835224 – 8 ต่อ 41135 หรือ 41115

<<อ่านประกาศ>>
<<บัตรประจำตัวผู้สมัครพนักงานราชการ>>
<<ใบตรวจสอบเอกสารผู้สมัคร >>
<<ใบสมัครพนักงานราชการ>>