ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการสอบแข่งขันโดยการประเมินสมรรถนะด้วยการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว ดังต่อไปนี้
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน คือ นายวัชรพงษ์ ราคาแพง
กำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว
ให้ผู้ผ่านการสอบแข่งขันปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัว และ
เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ การรายงานตัวให้นำเอกสารและหลักฐานเพื่อทำสัญญาเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ดังต่อไปนี้
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
-สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
-สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 2 ชุด
-รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

<<อ่านประกาศ>>