วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศผลการเสนอราคาประมูลการถ่ายรูปด่วนบัณฑิตในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อประมูลการถ่ายรูปด่วนบัณฑิต ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ระหว่างวันที่ 13 – 23 สิงหาคม 2562 และคณะกรรมการพิจารณาการเสนอราคาประมูล ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้พิจารณาการเสนอราคาประมูล เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ไปแล้ว นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ 0274/2560 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ข้อ 4.2.8 จึงประกาศผลการเสนอราคาประมูลการถ่ายรูปด่วนบัณฑิต ตามลำดับ ดังต่อไปนี้
ลำดับที่ 1 นายไพศาล คัมภีรทัศน์
ลำดับที่ 2 นายพิชิต เอนเกษร
ลำดับที่ 3 นางสาวสุพัตรา ถาวรสวัสดิ์
ลำดับที่ 4 นางสาวอุดม พิมพ์ศรี
โดยผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาประมูลการถ่ายรูปด่วนบัณฑิตในลำดับที่ 1 จะต้องชำระเงินตามราคาที่ประมูลได้ โดยให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเลย ชื่อบัญชี “รายได้งานปริญญาบัตร” เลขที่บัญชี 403 – 0 – 86718 – 9 ภายในวันที่ 5 กันยายน 2562 กรณีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาประมูลการถ่ายรูปด่วนบัณฑิต ในลำดับที่ 1 ไม่ดำเนินการโอนเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะตัดสิทธิ์และดำเนินการเรียกผู้เสนอราคาในลำดับถัดไป

อ่านประกาศ