ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์การวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ด้วยเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้ ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ให้ผู้สมัครต้องมีหลักฐานแสดงระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ข้อ 2.3.2 หรือ 2.3.3 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ดำเนินการสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ   ตามคุณลักษณะ ข้อ 2.3.3 เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์การวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ ตามบัญชีรายชื่อดังแนบท้ายประกาศนี้

<<อ่านประกาศ>>