ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศผลการเสนอราคาประมูลการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อประมูลการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 – 2560 ระหว่างวันที่ 13 – 23 สิงหาคม 2562 และคณะกรรมการได้พิจารณาการเสนอราคาประมูล เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ไปแล้ว นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ 0274/2560 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ข้อ 4.2.8 จึงประกาศผลการเสนอราคาประมูลการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ตามลำดับ ดังต่อไปนี้
ลำดับที่ 1 นายคุณาวุฒิ กมลเพชร
ลำดับที่ 2 นายชูชาติ ทองธัญรัตน์
โดยผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาประมูลการถ่ายรูปหมู่บัณฑิตในลำดับที่ 1 จะต้องชำระเงินงวดที่ 1 ร้อยละ 70 ของราคาที่ประมูลได้ โดยให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเลย ชื่อบัญชี “รายได้งานปริญญาบัตร” เลขที่บัญชี 403 – 0 – 86718 – 9 ภายในวันที่ 5 กันยายน 2562 ส่วนเงินงวดที่ 2 ร้อยละ 30 ให้ชำระ ในวันซ้อมใหญ่ รุ่นที่ 2 กรณีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาประมูลการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ไม่ดำเนินการโอนเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะตัดสิทธิ์และดำเนินการเรียกผู้เสนอราคาในลำดับถัดไป

อ่านประกาศ