รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ณ ศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้ประกอบการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ประเภทร้านจำหน่ายอาหาร อัตราค่าเช่า 5,000 บาท/เดือน จำนวน 1 ร้าน บริเวณ ล็อคที่ 1
ระยะเวลาและสถานที่ในการรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 23–29 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ ณ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ ในวันเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.lru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0 – 4280 – 8000 ต่อ 51151 (เว้นวันหยุดราชการ)

<<อ่านประกาศ>>

简体中文Englishไทย