ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร 2 หลังอาคารภูคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ 0298/2563 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ได้ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร 2 หลังอาคารภูคำ และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ไปแล้ว นั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ที่ได้รับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้
1.ผู้ได้รับการคัดเลือกประกอบการจำหน่ายอาหาร จำนวน 1 ร้าน คือ นางสาววไลพร  ไชยสุข  ได้รับคัดเลือกให้ประกอบการ ล็อคที่ 5
2.ผู้ได้รับการคัดเลือกประกอบการจำหน่ายอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จำนวน 1 ร้าน คือ นายจักรตรา   สุรียธนาภาส  ได้รับคัดเลือกให้ประกอบการ ล็อคที่ 2
ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการฯ ที่ได้รับการคัดเลือก มาทำสัญญาในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องงานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องชำระค่าหลักประกันสัญญาและค่าหลักประกันความเสียหาย เป็นเงินสด จำนวนเงิน20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ในวันทำสัญญา ณ ห้องงานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ กรณีผู้ที่ได้รับคัดเลือกไม่มาดำเนินการทำสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะตัดสิทธิ์และดำเนินการตามลำดับต่อไป และให้ผู้ประกอบการฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางมหาวิทยาลัยฯ อย่างเคร่งครัด และเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัยฯ

<<อ่านประกาศ>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *