วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวประกวดราคา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ “ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรในชุมชนท้องถิ่นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย”

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ “ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรในชุมชนท้องถิ่นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย” ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 042-835224–8 ต่อ 41117 และ 41118 หรือแบบแสดงความจำนงตามแนบท้ายประกาศ

อ่านประกาศ