วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ดนตรีสากล อุปกรณ์ประกอบการแสดงและเครื่องเสียงอุปกรณ์ชุดสตูดิโอบันทึกเสียง อุปกรณ์สำหรับจัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ดนตรีสากล อุปกรณ์ประกอบการแสดงและเครื่องเสียงอุปกรณ์ชุดสตูดิโอบันทึกเสียง อุปกรณ์สำหรับจัดการเรียน การสอน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,219,460 บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาและยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในระหว่างวันที่ 11 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2563 และยื่นเสนอราคาในวันที่ 23 มีนาคม 2563 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2563 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563

1.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากลฯ   >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

2.เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากลฯ   >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

3.คณะลักษณะครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากลฯ   >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

4.ราคากลาง บก.06   >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<