วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อชุดข้อสอบ Oxford Online Placement Test

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดข้อสอบ Oxford Online Placement Test จำนวน 4,500 ชุด ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 607,500 บาท (หกแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 702,000 บาท (เจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาและยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในระหว่างวันที่ 11 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2563 และยื่นเสนอราคาในวันที่ 19 มีนาคม 2563 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2563 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563

1.ประกาศประกวดราคาซื้อชุดข้อสอบ Oxford Online Placement Test   >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

2.เอกสารประกวดราคาซื้อชุดข้อสอบ Oxford Online Placement Test   >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

3.คุณลักษณะ TOR ชุดข้อสอบ Oxford Online Placement Test   >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

4.ราคากลาง บก.06  >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<