ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต  ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต  ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 1,430,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,552,035 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันสามสิบห้าบาทถ้วน)  ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาและยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในระหว่างวันที่ 11 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2563 และยื่นเสนอราคาในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2563 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563

1.ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชาดิจิตอลอาร์ตฯ   >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

2.เอกสารประกวดราคาชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชาดิจิตอลอาร์ตฯ   >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

3.คณะลักษณะครุภัณฑ์ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชาดิจิตอลอาร์ตฯ  >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

4.ราคากลาง บก.06 >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<