ข่าวประกวดราคา

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟและวิเคราะห์มวล (Gas Chromatograph-Mass) จำนวน ๑ ชุด

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา

ซื้อ ครุภัณฑ์เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟและวิเคราะห์มวล (Gas Chromatograph-Mass)

จำนวน ๑ ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

 

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร

ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่  12 มีนาคม 2563  ถึงวันอังคารที่  17 มีนาคม 2563  (3 วันทำการ)

ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้

โดยส่งข้อมูลมาทาง

(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th หรือ

(2) โทร. 042-835224-8  ต่อ 41117-8  หรือ

(3) โทรสาร 0-4281-1143

 

1.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟและวิเคราะห์มวล ฯ   >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

2.เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟและวิเคราะห์มวล ฯ   >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

3.คณะลักษณะครุภัณฑ์ซื้อครุภัณฑ์เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟและวิเคราะห์มวล ฯ  >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

4.ราคากลาง บก.06 >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<