ข่าวประกวดราคา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ (X-Ray Fluorescence Analyzer) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ (X-Ray Fluorescence Analyzer) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 4,815,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,803,750 บาท  (สี่ล้านแปดแสนสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาและยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2563 และยื่นเสนอราคาในวันที่ 28 เมษายน 2563 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 21 เมษายน 2563 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 22 เมษายน 2563

1.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<
3.คุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ (ที่แก้ไขแล้ว) >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<
4.เอกสารราคากลาง บก.06 >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<