ข่าวประกวดราคา

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์หุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เพศชายเต็มตัว จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์หุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เพศชายเต็มตัว จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

 

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ในระหว่างวันศุกร์ที่  8 มกราคม 2564 ถึงวันพุธที่  13 มกราคม  2564  (3 วันทำการ) ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้โดยส่งข้อมูลมาทาง

(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th หรือ
(2) โทร. 042-808016 หรือ
(3) โทรสาร 0-4281-1143

1.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เพศชายเต็มตัว     >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เพศชายเต็มตัว     >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
3.คุณลักษณะครุภัณฑ์หุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เพศชายเต็มตัว     >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
4.ราคากลาง บก.06 ซื้อครุภัณฑ์หุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เพศชายเต็มตัว    >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<