วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

มรภ.เลย ประชุมคณะกรรมการพิจารณา ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ 2564


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี นางศิริพร จันทพล ผู้อำนวยการกรองนโยบายและแผน เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดการประชุม

ต่อมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ กล่าวแจงโครงการ และการแบ่งกลุ่มการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุ่ม ยุทธศาสตร์ที่ 1 มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ เป็นประธานการประชุม ยุทธศาสตร์ที่ 2 มี รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกรรมการประชุม และยุทธศาสตร์ที่ 3 มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ บังเกิด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกรรมการประชุม

นางศิริพร จันทพล ผู้อำนวยการกรองนโยบายและแผน กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีอาจารย์ยื่นข้อเสนอโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวนประมาณ 149 โครงการ มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่ต้องสร้างความรู้และความเข้าใจร่วมกัน กองนโยบายและแผน จึงได้จัดการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้เป้าหมายของโครงการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และแนวทางของสำนักงบประมาณ ในการใช้จ่ายงบประมาณ เกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ที่ส่งข้อเสนอโครงการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประชุมครั้งนี้ จัด ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ชมภาพบรรยากาศเปิดการประชุม 1 ช่วงที่ 2
ชมภาพบรรยากาศ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi