ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์เครื่องมือชุดปิเปต จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) ครั้งที่ 2

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา
ซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์เครื่องมือชุดปิเปต จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”
ครั้งที่ 2

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่  28 มกราคม 2564 ถึงวันอังคารที่  2  กุมภาพันธ์  2564  (3 วันทำการ) ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้โดยส่งข้อมูลมาทาง

(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th หรือ
(2) โทร. 042-808016 หรือ
(3) โทรสาร 0-4281-1143

1.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือชุดปิเปต (2) >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือชุดปิเปต (2) >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
3.คุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องมือชุดปิเปต (2) >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
4.ราคากลาง บก.06 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือชุดปิเปต (2)  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<

 

简体中文Englishไทย