ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

มรภ.เลย จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2564


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2564 มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุม

วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2564 มีนายสนิท เหลืองบุตรนาค นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา

ในที่ประชุมมีเรื่องเสนอเพื่อทราบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี และผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2562 รายงานแนวทางการเปิดภาคเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น รายงานเงินงบประมาณรายได้ และเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายงานสถานภาพของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 – 2564

และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา การขออนุมัติการขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ การขออนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรี การขออนุมัติ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยลัยราชภัฏเลย การพิจารณายกเว้นองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพิจารณาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

การประชุมจัด ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 23 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi